పేజీలు

Friday, February 17, 2012

కదలలేని కాలం....


కనులు ఉన్నవి కలలు కనడానికి అని అనుకున్నా
నిదుర కూడా పట్టని నాకు కలలు కూడా రావు
కదలలేని కాలం నాలో విరహాన్ని పంచుతుంది
కదులుతున్న సమయం నిన్ను దగ్గర చేస్తుంది ప్రియా.......... 

No comments :

Post a Comment