పేజీలు

Thursday, January 26, 2012

గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.......


ఏ దేశమేగినా, ఎందు కాలిడినా.
ఏ పీఠమెక్కినా, ఎవ్వరెదురైనా. 
పొగడరా నీ తల్లి భూమి భారతిని.
నిలుపరా నీ జాతి నిండు గౌరవము.

No comments :

Post a Comment