పేజీలు

Monday, January 30, 2012

క్షణం క్షణం నీ జ్ఞాపకాలు.....ఎందుకిలా అవుతోంది.
అనుభూతులు నాలో.
జీవం పోసుకుంటున్నాయి.
అసలు నువ్వు లేకుండా.
ఒక్క క్షణం కూడా గడవదే.
ఎంతమందితో ఉన్నా.
నీతో ఉన్న అనుభూతి లేదే.
ఎందుకిలా అవుతోంది.

నీ పిలుపుకి.. నీ నవ్వుకి..
నీ అలకలకి.. బుంగమూతికి,
నీతో కలిసే అడుగులకు,
నీకై కలిపే అన్నం ముద్దలకు,
నీకోసం వెతికే కళ్లకు,
బదులేమీ చెప్పలేకున్నా...
తొందరగా వచ్చేసేయ్.. ప్లీజ్...!!

No comments :

Post a Comment