పేజీలు

Wednesday, January 1, 2014

♥మధురం-మధురం♥

నీలి మబ్బుల చాటున చిరు చినుకుల అందం దాగినట్టు,
నీ గుండెలోతుల్లొ దాగున్న ప్రేమ మధురం.


నిండు వేసవిలో కురిసిన జల్లులకు మధి పులకరించినట్టు,
నన్ను తట్టిలేపే నీఆత్మీయత సుమధురం.


వానజల్లులో తడుస్తూ హాయిని అనుభవించినట్టు,
తేనెలొలికే నీమాటలు మకరంధం.


చిరుజల్లుల ఆనందంతో మయూరం నర్తించినట్టు,
నా పరువం, వయ్యారాలతో నీకు కలిగే సంతోషం అతిమధురం.


వానజల్లు తాకిడితో ప్రకృతి పులకిరిచినట్టు,
నీ స్పర్శకు నామధి ఆనందంతో పులకరించిన వైనం మధురం మధురం.


హరివిల్లు సప్తవర్ణాలతో విలసిల్లినట్టు,
నా మనసు ఆనందపు వర్ణాలతో  నిండిపోవడం ప్రియమధురం..