పేజీలు

Friday, November 29, 2013

అపజయాల ప్రేమ..


గుండె లోతుల్లో జనియించిన లావ
మనసుని దహించివేస్తుంది.

విరహం నిండిన మనసు
విస్పొటనం కలిగిస్తుంది.

కర్తవ్యం మరచి వ్యక్తిత్వం విడచి
నీచుట్టు పరిభ్రమించిన గతం వెక్కిరిస్తుంది.

అబలను ఆటబొమ్మగా వాడి వదిలివేసిన వైనం
ధర్మం అంధకరంలా ఉందని తెలియజేస్తుంది.

అస్తిత్వం పోగొట్టె ప్రేమకు అమరత్వం ఎలా వస్తుంది
అపజయాల పల్లకిమోసె ప్రేమ ఎందుకు.

బాదతో నిండిన మనసు
కొవ్వోత్తిలా కాలి కరిగిపోతుంది.

కన్నీరు ప్రవహాంలా పారి
మనసు మూగబోయింది.

నీవు లేని వర్తమానంలో
నీవు రాని భవిష్యత్తుకై ఎదురుచుస్తున్నాను.