పేజీలు

Thursday, August 22, 2013

నీ తలపులతో !

నిన్ను తలవకుండ నిమిషమైన ఉండాలనుకుంటా,
కాని నువ్వు వదిలి వెళ్ళిన మనసు నాకన్న నిన్నె ఎక్కువగా తలుస్తుంది..

నీ పేరునైనా మరిచిపోదామని పెదవిని మౌనంతో భందిస్తే,
నువ్వు వెలివేసిన హృదయం నీపేరునే గుండె చప్పుడుగా మార్చుకుంది..

నీ రూపానయినా మరిచిపోవాలని కనురెప్పలను అడ్డుపెడితే,
కనుపాప కమ్మని స్వప్నంలొ నిన్ను తలచుకుంది..

నీ జ్ఞాపకాలనైన మరచిపోవాలని కన్నీటిని వదిలేసే,
కన్నీరు హృదయపుటంలొ కవితలా అళ్ళుకుంది..

నిన్ను తలవకుండా నిమిషమైన ఉండలేనని తెలిసి,
నాకు నేనె దూరమవుతున్నా..

నమ్ముతావా? అరిచేతుల్లో ప్రాణం పెట్టుకొని,
నువ్వు నాతోనే ఉన్నావన్న భావంతో జీవిస్తున్నాను..