పేజీలు

Saturday, July 27, 2013

ఎవరికి సాధ్యం???కన్నులకు రెప్పలు భారమా?
నా కనులతో నీకు లోకాన్ని చూపించడం సాధ్యం..

నింగికి చంద్రుడు భారమా?
నింగిలో చంద్రుడికి చుక్కలను కలబోసి వెన్నెలమ్మను చూపడం నిత్యం..

చెట్టుకి పూవు భారమా?
పూవులకి సుహాసన, మకరందాన్ని కలబోసి వికసించడం ఇస్టం..

మాటలకి భావం భారమా?
భావానికి భాష చేర్చి గుర్తింపునివ్వడం  పరమార్ధం..

నీ హృదయానికి నా మనసు భారమా?
నీ హృదయానికి నా హౄదయాన్ని జోడించి ప్రేమ ప్రపంచం చూపించడం తధ్యం..

నీరాకకై ఎదురుచూపులో నీరీక్షణ భారమా?
ఎదురుచూపులో ఉన్న తీయదనాన్ని ఆస్వాదించడం మనసుకున్న వరం..

విరిగిపోయిన హృదయాన్ని ఒకటి చేయడం ఎవరికి సాధ్యం?
మరి నా మోడుబారిన మనసును ఆనందపరచడం ఎవరికి సాధ్యం???