పేజీలు

Thursday, July 18, 2013

నిన్నేల క్షమించనేల???


ఆదివారము నాడు అలకపూనితే!
సోమవారము నాడు నీసొగసు చూడవస్తానంటివి..

సోమవారము నాడు నీకై ఎదురుచూడగా!
మన్నించు మంగళవారము నాడు నీ మురిపం చుడనొస్తానంటివి..

మంగళవారము నాడు నీకై ఎదురుచూడగా!
మతిమరిస్తి బుదవారం నాడు బుజ్జగించ వస్తానంటివి..

బుదవారం నాడు నీకై ఎదురుచూడగా!
బుద్ది బ్రమించే గురువారం నాడు గుస్సతీర్చడానికివస్తానంటివి..

గురువారం నాడు నీకై ఎదురుచూడగా!
గురకపెట్టి నిద్రపోతిని శుక్రవారం నాడు నీ సింగారంచూడ వస్తానంటివి..

శుక్రవారం నాడు నీకై ఎదురుచూడగా!
చలికి వణికిపోయా శనివారం నాడు సరసమాడ వస్తానంటివి..

శనివారం నాడు నీకై ఎదురుచూడగా!
శనీడ్డంవచ్చే మన్నించు ఆదివారము నాడు అలకతీర్చ వస్తానంటివి..

ఆదివారము పోయి మళ్ళీ ఆదివారము వచ్చే!
నువ్వు మాత్రం రాలేదు..

పో,
పో,
పో,
పో,

నిన్నేల క్షమించనేల???