పేజీలు

Saturday, January 5, 2013

ఒక చిన్న మాట, ఇది న్యామంటావా....

తలంటు స్నానంపోసి ,
కళ్ళకు ఐటెక్స్ కాటుక పెట్టి,
నుదుటిన సింగార్ బొట్టు పెట్టి,
ముక్కున బంగారు పుడక పెట్టి,
మెడలోన వజ్రాల హారం వేసి,
నడుముకు వడ్డనం పెట్టి
జడగంటలు జడలు కట్టి,
మల్లేపూలు జడలో తురిమి,
కాల్లకు పట్టిలు తొడిగి,
పట్టంచు చీరకట్టి,
చిన్నంచు రవిక తొడిగి,
వళ్ళంతా సెంటుకొట్టి,
మేనంతా సింగారిచి,
నీకోసం ఎదురుచూస్తూ పరధ్యనంలో నేనుంటే,
నువ్వొచ్చావని తలుపుదగ్గరికి,
వయ్యారంగా నడిచి వస్తుంటే,
అలా నన్ను చుడగానే,
నీ మీసం మెలేసి,
నా జడ లాగి,
నా కొంగు లాగి,
నడుమొంపు అందాలను స్పర్షించి,
నీ కౌగిలిలో బిగించి,
నా పెదవంచు అందాలను అందుకోని,
ఇంకా ఎదేదో కావాలంటు,
ఇలా ఉక్కిరి బిక్కిరి చేయడం న్యామంటావా....

చిపో నాకు సిగ్గు.....

6 comments :