పేజీలు

Thursday, January 17, 2013

ఎవ్వరో, నీవెవ్వరో?

మబ్బుల చాటున చంద్రుడివా?
మల్లెపూలతో మంచెం వేస్తా...

మిల మిల జిలుగుల వెలుగుల నెలరాజువా?
మధిలో ప్రేమతో మందిరం కడతా...

మధువుల తేనెల పలుకుల చిలిపి క్రిష్ణుడివా?
ఫ్రియసఖి రాధనై ప్రేమను పంచుతా...

ప్రేమను పంచే ప్రియసఖుడివా?
నీ ప్రేమకు నేను దాసోహం అవుతా...

ఇంతకి  నీవెవ్వరో???
నీ రాకకై, నీకై ఎదురుచూపులతో.. శృతి...