పేజీలు

Thursday, December 13, 2012

ఎలా చ్చెప్పను???నాలో ఉన్న నమ్మకానికి,
నను నడిపించే ధైర్యానివి నువ్వేనని నీకెలా చ్చెప్పను?
నాలో ఉన్న శ్వాస ఉచ్చ్వాసకి,
నను బ్రతికించే ఆశవి నువ్వేనని నీకెలా చ్చెప్పను?
నీపేరే పలకాలను కోరే నా పెదాలకి,
నా చిరునవ్వే నువ్వని నీకెలా చ్చెప్పను?
నిన్ను ఆశగా వెతికే చుపులకు,
నా కంటిపాపవు నువ్వేనని నీకెలా చ్చెప్పను?
నీ ఆలోచనలో  మునిగిపొయిన నా మనసుకి,
నా మనసాక్షివి  నువ్వేననినీకెలా చ్చెప్పను?
నేను పెట్టిన మువ్వల సవ్వడికి,
నా అడుగుల సవ్వడి నువ్వేనని నీకెలా చ్చెప్పను?
నాలోని ప్రతి జ్ఞాపకానికి,
నా గుండే చప్పుడు నువ్వేనని నీకెలా చ్చెప్పను?
మనం ఇద్దరం గడిపిన ప్రతీక్షణం,
నీపై నాకుంది ప్రేమేనని నీకెలా చ్చెప్పను?

5 comments :

 1. నాలో ఉన్న నమ్మకానికి,
  నను నడిపించే ధైర్యానివి నువ్వేనని నీకెలా చ్చెప్పను?
  nice to hear.

  ReplyDelete
 2. very nice shruti........

  ReplyDelete
 3. Thank u soo much Prince, Padmarpita, Priya & Pandu....

  ReplyDelete