పేజీలు

Tuesday, July 10, 2012

♥♥ నీ ప్రేమ జ్ఞాపకం ♥♥.....


♥♥ ఒకవేల నీకు నేను జ్ఞాపకం వచ్చినట్లైతే,
నీ హ్రుదయన్ని స్పర్శించుకో.
నువ్వు నన్ను వింటవు.
ఒకవేల ఇంకా చాలా చాలా ఎక్కువగా జ్ఞాపకం వచ్చినట్లైతే,
నువ్వు నీ కళ్ళు మూసుకో అప్పుడు నేను నీకు కనిపిస్తాను.

ప్రతిరోజు నువ్వు నా కళ్ళ ముందు ఉన్నట్లే ఉంటావు.
అయినా నేను నిన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూనే ఉంటాను.
ఈ ప్రపంచం మొత్తం నిద్రిస్తున్నా కూడా నేను నిన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూనే ఉంటాను.♥♥