పేజీలు

Sunday, May 20, 2012

నీ స్నేహం.........


నే నడిచిన బాటలో విరిసిన కుసుమం నీ స్నేహం...
నే వదిలిన శ్వాసలో పలికిన భావం నీ స్నేహం...
నా పయనపు గాయం నీ స్నేహం...
నా పలుకుల అర్ధం నీ స్నేహం...
నా అడుగుల శబ్దం నీ స్నేహం...
నా ఆశల అందం నీ స్నేహం
అలాంటి నీ స్నేహానికి నే దూరం కాలేను...
ఆ విరహాన్ని నే భరించలేను.....

7 comments :