పేజీలు

Wednesday, April 18, 2012

తోడును నీడను.....పసుపుతాడు కట్టి నీకు దగ్గరకకపోయినా,
నీ కడుపులో పసివాడినై ,
నీ ప్రేమను పొందుతాను ,
నీతో పాటు ఏడు అడుగులు నడవకపోయిన,
ఏనాడు.. తోడును నీడను విడువను
నా శ్వాస ఉన్నంత వరకు, నీకు అన్ని నేనై ఉంటాను......

No comments :

Post a Comment