పేజీలు

Saturday, March 3, 2012

నీ జ్ఞాపకాలు.........


పరవళ్ళు తొక్కె సేలఏరు లాంటి నీనవ్వు
నా మనసు వీడిపోలేదు
నీ స్నేహం నన్ను విడిపొయినా
నీ జ్ఞాపకాల జడివాన నన్ను వీడలేదు
అప్పటికీ నేను..నీకోసమే ఉంటున్నా నీ ఉహాల్లో విహరిస్తున్నా........

No comments :

Post a Comment