పేజీలు

Monday, February 27, 2012

నా హృదయ వేదన.....


చావు దగ్గరైతే తెలిసొస్తుంది బ్రతుకు తీపి
కానీ,
నువ్వు దూరమైతే నాకు తెలిసొచ్చింది ప్రేమ తీపి 
దూరం మహా చెడ్డదా
లేక 
ఈ ప్రేమ మహా గొప్పదా అని తెలియకున్నది నాకు
మాటలకందని భావాలతో
చేష్టలకందని బావనలతో
నిండి నా హృదయం మూగపోయింది.........

No comments :

Post a Comment