పేజీలు

Tuesday, January 10, 2012

ప్రియురాలి వర్ణన


తొలిపొద్దు పొడుపులో మంచుకన్న తెల్లనైన నీ రూపం
చిరు గాలి కన్నా చల్లనైన నీ చిరునవ్వు
ముత్యాల వంటి పళ్ళు కలువరేకుల లాంటి కళ్ళు
నయాగరా జలపాతం లాంటి కురులు కల
నా చెలిని చూసి ఆ నెలవంక నివ్వెరబొయెనా లేక ఆ వెన్నెల వాలిపోయెనా
నీ కోసం వేచి యున్న నాపై ఒకసారి నీ మనసు ద్వారాలు తెరిచి చిరునవ్వుల వర్షం కురిపించలేవా
ఆ చిరునవ్వు కోసం వదిలేస్తాను నా పంచ ప్రాణాలు ఓ నేస్తమా

1 comment :