పేజీలు

Thursday, November 8, 2012

నువ్వే ఫ్రియతమా....కల ఒక జ్ఞాపకం లాంటిది.
గుర్తుకొచ్చి రాక తికమక పెడుతుంది...
జ్ఞాపకం ఒక కల  లాంటిది.
నిజమో భ్రమో తెలియని అయోమయంలోకి నెడుతుంది...
కలలాంటి జ్ఞాపకం, జ్ఞాపకం లాంటి కల,
నువ్వే ఫ్రియతమా....