పేజీలు

Monday, September 3, 2012

శృతి స్వాగతాంజలి..


కిలకిల నవ్వులతో హస్యాంజలి.
నెమలి వయ్యరాలతో నృత్యాంజలి.
సముద్రం అలల తాకిడితో ప్రశాంతాంజలి.
సప్తనధుల సమూహంతో పవిత్రాంజలి.
సరిగమపదనిసలతో సరాగాంజలి.
అందమైన పూలతో దేవుడీకి భక్తాంజలి.
స్వచ్చమైన తెలుగు మాటలతో మధురాంజాలి.
పడుచు పిల్ల అందాలతో నవరసాంజలి.
అచ్చమైన తెలుగుదనంతో నమస్కారాంజలి.
శృతి లయల సంగమంతో స్వాగతాంజలి.