పేజీలు

Friday, August 3, 2012

ప్రేమ & జీవితం...


ప్రేమ ఆకాశమంత ఉన్నతమైనది.
ప్రేమ సముద్రమంత లోతైనది.
ప్రేమ ప్రకృతి అంత చిత్రమైనది.
ప్రేమ సృష్టి అంత విచిత్రమైనది.
ప్రేమ జీవితం లో ముఖ్యమైనది.

కాని ప్రేమే జీవితం కాదు.
అలాగని ప్రేమ లేకుండా జీవించనూ లేము..
ప్రేమ కు విలువనిద్దాం...

6 comments :