పేజీలు

Sunday, June 3, 2012

జీవితం...


మన జీవితం ప్రేమించదం నేర్పిస్తుంది.   
మన జీవితం కన్నీళ్ళు అంటే ఎంటో నేర్పిస్తుంది.
ఇదంతా నమ్మసక్యం కాని నిజం కావచ్చు.   
కాని అదే నిజం.
కన్నీళ్ళ విలువ తెలియనంత వరకు,
ప్రేమ విలువ కూడ మనకు తెలియదు....

8 comments :